تقویم
آزمایشگاه بیوفناوری

تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیوفناوری عبارت است از:

 

1- دستگاه پی سی آر

برخی از کاربرد دستگاه پی سی آر عبارتند از:

1-    تکثیر قطعه نوکلئوتیدی DNA  در همسانه سازی و تعیین توالی

2-     تعیین نقشه ژنی و ژن­های تنظیمی

3-    تشخیص بیماری

4-    شناسایی پاتوژن

5-    تشخیص جنسیت

 

2- دستگاه الکتروفورز

تعیین اندازه و بررسی کمیت و کیفیت قطعات DNA و پروتئین

 

3- پمپ خلاء

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما