فرمهای آموزشی
 
   دانلود : فرم مشخصات استاد راهنمای رساله دکتری دانشجو.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : درخواست_مجوز_دفاع_از_پایان‌نامه.pdf           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فرم_درخواست_آموزشی_ـ_الزاما_پرینت_دو_رو.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود : گزارش شش ماهه اساتید راهنما و مشاور دکتری.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : گزارش_شش_ماهه_دانشجویان_دکتری.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : تعهد_دانشجوی_ترم_آخر_ـ_دکتری.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : اطلاعیه_ارایه_سمینار.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : فرم_درخواست_بازديد_علمي.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود : تحويل_پايان‌نامه.pdf           حجم فایل 254 KB
   دانلود : درخواست همکاری راهنما و مشاور پایان نامه.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود : پیشنهاد_و_تعیین_اساتید_داور_رساله_دکتری.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : تصویب_موضوع_پایان_نامه_دکتری.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : تعیین_هیئت_ارزیابی.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود : دروس_ارزیابی_جامع.pdf           حجم فایل 261 KB
   دانلود : مجوز_ارزیابی_جامع.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : پیشنهاد_پایان‌نامه1.doc           حجم فایل 46 KB
   دانلود : تعیین_استاد_داور.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود : فرم حذف ترم و مرخصی تحصیلی           حجم فایل 134 KB
   دانلود : فرم حذف اضطراری           حجم فایل 378 KB
   دانلود : فرم تعهد پایان‌نامه           حجم فایل 247 KB
   دانلود : فرم تایید اصلاحات پایان‌نامه           حجم فایل 254 KB
   دانلود : فرم هماهنگی جلسه دفاع           حجم فایل 331 KB
   دانلود : فرم درخواست سنوات           حجم فایل 158 KB
   دانلود : فرم سمینار           حجم فایل 40 KB
   دانلود : انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه           حجم فایل 254 KB
اطلاعیه ها