اعضاي هيأت علمی

همکاران هیات علمی

  • دانشكده مهندسي نفت
  • دانشكده نانوفناوري
  • دانشكده بيوفناوري
  • دانشكده هوافضا
  • گروه آموزشي مهندسي سيستم‌هاي انرژي 
  • گروه آموزشي علوم شناختی
اطلاعیه ها