نگاهی اجمالی
پرديس علوم و فناوري‌هاي نوين با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال دوم سال تحصيلي 91 ـ 90 فعاليت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر اين پرديس مشتمل بر 4 دانشكده و 11 گروه آموزشي به شرح ذيل مي‌باشد که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذيرد.

 

Ø  دانشكده مهندسي نفت

 گروه آموزشي مخازن هيدروكربوري

گروه آموزشي اكتشاف نفت

Ø  دانشكده نانوفناوري

گروه آموزشي نانو مهندسي شيمي               

گروه آموزشي نانو مواد

Ø  دانشكده بيوفناوري

گروه آموزشي زيست فناوري ميکروبی                  

گروه آموزشي مهندسي پزشكي ـ بيومواد                             

گروه آموزشي مهندسي پزشكي ـ بيوالكتريك

Ø  دانشكده هوافضا

گروه آموزشي جلوبرندگي (پيش رانش)                

گروه آموزشي سازه‌هاي هوافضائي                       

Ø      گروه آموزشي مهندسي سيستم‌هاي انرژي 

Ø      گروه آموزشي علوم شناختی

      

اطلاعیه ها