تقویم
دستگاه کشش سطحی به روش قطره آویزان

اندازه گیری کشش میان سطحی در شرایط مخزن هم برای اندازه گیری IFT در مخازن سخت و هم برای اندازه گیری حداقل فشار امتزاجی، اگر گاز به عنوان افزودنی ازدیاد برداشت استفاده شده باشد، مهم است.

دستگاه حاضر امکان اندازه گیری کشش بین سطحی بین مایع- مایع را در شرایط محیط ممکن می سازد. در این دستگاه از روش قطره آویزان (Pendant drop) برای در تماس قرار دادن سیال نمونه با سیال bulk استفاده می شود. سیستم دارای یک محفظه شیشه ای است که امکان ثبت تصویر قطره توسط دوربین را فراهم می سازد. همچنین، نیروی کشش بین سطحی بین سیال نمونه و سیال bulk توسط نرم افزار اندازه می­گیرد.

روش کار دستگاه:

یک قطره از مایع در مشخص، در تماس با گاز یا جامد درون محفظه قرار داده می شود. شکل قطره توسط یک دوربین متصل به کامپیوتر ثبت می شود. با استفاده از سیستم نرم فزار آنالیز شکل قطره می توان کشش بین سطحی و سطحی قطره آویزان و زاویه تماس قطره sessile را تخمین زد.

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما