تقویم
اعضا هیات علمی

دکتر زهره بهرامی

سمت: مدیر گروه 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: bahrami.zoh@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535406-023

دکتر احسان برهانی

سمت: عضو هیات علمی - نانومواد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: e.borhani@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31532411-023

 

دکتر حسن عبدوس

سمت: عضو هیات علمی - نانومواد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: h.abdoos@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535409-023

دکتر نرجس کرامتی

سمت: عضو هیات علمی - نانوشیمی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: narjeskeramati@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535408-023

دکتر مهدی موسوی کمازانی

سمت: عضو هیات علمی - نانوشیمی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: m.mousavi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535421-023

 

دکتر امید میرزایی

 

سمت: عضو هیات علمی همکار - نانومواد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: o_mirzaee@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533336-023


دکتر فاطمه شریعتمدار طهرانی 

 

سمت: عضو هیات علمی همکار - نانومواد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: F_tehrani@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31532290-023

 

دکتر نفیسه معماریان

 

سمت: عضو هیات علمی همکار - نانومواد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: n.memarian@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533250-023

 

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما