تقویم
زمینه های پژوهشی
زمینه های پژوهشی در این حوزه عبارت است از: زیست فناوری مولکولی و میکروبی، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها، آنزیم‌های با منشأ میکروبی بویژه آنزیم‌های دارویی، روش‌های نوین طراحی پروتئین به منظور افزایش بیان و کارایی تخلیص، زیست فناوری پزشکی، ژنومیکس و پروتئومیکس، بیوانفورماتیک، مهندسی متابولیک.

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما