تقویم
زمینه های پژوهشی

دانشکده مهندسی نفت دانشگاه سمنان با توجه به نقشه راه پژوهشی خود، عناوین پژوهشی ذیل را به عنوان اهداف پژوهشی اساتید و دانشجویان قرار داده است. امید است با تلاش مجموعه در 5 سال آینده در زمینه های تحقیقاتی مطرح شده، به عنوان یه مرجع در سطح کشور و منطقه مطرح شود.

1. مطالعات پیشرفته جریان سیال در محیط متخلخل با استفاده از میکرو مدل
2. مطالعات آب هوشمند در فرآیند ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری
3. بررسی انواع پارامترهای موثر بر سیلاب زنی در مخازن هیدروکربوری
4. مطالعات مدل سازی دو بعدی و سه بعدی در حوضه های رسوبی
5.   مطالعات کنتیکی سنگ های منشا و ارائه معادله کینتیکی سنگ منشا
6.  سرشت نمایی پتروفیزیکی و پتروگرافی آلی سنگ­های مخزن
7. مطالعات ژئوشیمیایی آلی در خصوص سنگ منشا و مخازن هیدروکربوری

  

پیوندها

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما